condicions generals

Totes les compres que es realitzin en aquest lloc estan subjectes a les condicions generals exposades en el present document. Les vendes realitzades són vendes a distància regulades per la legislació espanyola vigent en la matèria.

L’ús de qualsevol tipus de serveis de Naturanna implica plena i íntegra acceptació d’aquestes condicions generals, considerant així que el/la client/a té un perfecte coneixement de les mateixes. Naturanna es reserva el dret de modificar les presents condicions en qualsevol moment.

Aquesta comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui o tingui el potencial de danyar la bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant, Titular de la targeta o targetes.

Productes i Preus
Naturanna es reserva el dret a decidir, en cada moment, els Productes que s’ofereixen als Usuaris a través de la Botiga. En particular, Naturanna podrà en qualsevol moment addicionar nous Productes als oferits o inclosos en la Botiga, entenent-se que excepte que es disposi una altre cosa, tals nous Productes es regiran pel disposat en les presents Condicions Generals. Així mateix, Naturanna es reserva el dret a deixar de prestar o facilitar l’accés i utilització en qualsevol moment i sense previ avís de qualsevol de les diferents classes de Productes que s’ofereixen en la Botiga.

Els Productes inclosos en la Botiga es correspondran de la forma més fidedigna possible que permeti la tecnologia de visualització en web als productes efectivament oferits. Les característiques dels Productes i els seus preus apareixen en la Botiga. Els preus indicats en la Botiga són en Euros i inclouen l’IVA, excepte indicació del contrari.
1. Els preus oferts per la part contractada tenen validesa mentre les dades de la comanda quedin invariables. En comandes amb repartiment a tercers, la persona que realitzi la comanda serà considerada la part contractant, a no ser que s’especifiqui el contrari.
2. Els preus inclouen l’impost del valor afegit (IVA).
3. Canvis posteriors per part de la part contractant hauran de ser abonats a la part contractada en funció del concepte.
4. Tenen validesa els preus establerts en el moment de la comanda. Pots informar-te del període de validesa d’ofertes limitades en el mateix lloc on aquestes ofertes estiguin presentades.

Comunicacions
1. El/la client/a ha de facilitar al menys una adreça de correu electrònic, com a molt tard en el moment de la concessió de la comanda, i garantir la seva operativitat des del moment de la concessió de la  comanda fins la seva entrega.
2. El/la client/a ha de garantir la recepció dels correus de Naturanna, tenint en compte especialment l’activació del seu filtre de correu no desitjat i el programa “client de correu electrònic” (local i/o del seu proveïdor). Si el/la client/a no indica el contrari, aquesta adreça de correu serà vàlida també per a futures comandes.
3. Tota notificació de Naturanna, que es realitzi per correu electrònic a l’adreça de correu proporcionada d’acord amb el paràgraf 1, serà considerada després del seu enviament com a rebuda pel/la client/a. Naturanna només es fa responsable d’errades de recepció quan la causa té origen en la base en l’àmbit de Naturanna, i en aquest cas Naturanna posarà els mitjans oportuns per a comunicar-se amb el/la client/a i informar de l’assumpte que es tracti.
4. Naturanna no està obligada a advertir al/la client/a sobre adreces de correu electrònic absents, inoperatives o errònies que no estan en condicions de funcionament.

Contrasenyes
Naturanna facilitarà l’ús de contrasenyes personals a l’usuari/a que es registri com a tal en el lloc web. Aquestes contrasenyes serviran per a l’accés als serveis prestats per mitjà del Lloc Web. L’usuari/a haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint, per tant, els danys o conseqüències de tot tipus que se derivin del trencament o revelació del secret. Per raons de seguretat, la contrasenya d’accés telemàtic als serveis vinculats al Lloc Web podrà ser modificada en tot moment per l’usuari/a. L’Usuari/a es compromet a notificar a Naturanna de manera immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l’accés per tercers no autoritzats a la mateixa.

Procés de compra
1. Un cop el/la client/a fa una comanda s’emet per correu electrònic una oferta vinculant que arriba a ambdues parts de la contractació, al correu electrònic de la part contractant i també al de la part contractada.
2. Naturanna es reserva el dret a rebutjar comandes ja en vigor sense previ avís si d’alguna manera s’infringeixen les Lleis de l’Estat.
3. Després de la finalització del contracte, el/la client/a no té dret a realitzar canvis en les seves dades de comanda a no ser que la comanda en curs s’anul·li i se’n generi un altre. Qualsevol canvi del/la client/a suposa anul·lació de la oferta aprovada a Naturanna i la celebració d’un nou contracte. Naturanna es reserva el dret de rebutjar aquesta oferta. En el cas de que Naturanna l’accepti, pot estar vinculat a la devolució dels costos causats pel canvi. Aquests li seran notificats al client en el transcurs del procés de canvi.
4. El procés de compra queda confirmat quan Naturanna comprovi que les condicions de pagament elegides pel/la client/a estan verificades i correctes, tant per les condicions pel pagament per avançat mitjançant PayPal com per targeta de crèdit o transferència bancària.
5. Els terminis d’entrega que s’indiquen són orientatius i estaran subjectes a les condicions de distribució dels productes triats i els possibles imprevistos del transport (sempre després de l’acceptació del pagament).

Condicions de facturació
Les dades de facturació complimentats en la teva comanda seran els que s’utilitzaran per a emetre la corresponent factura. Un cop emesa la comanda no serà possible realitzar canvis de titular o conceptes.
El pagament ha de portar-se a terme immediatament després de la recepció de la confirmació de la comanda al compte proporcionat per Naturanna (pagament previ), per càrrec a compte o mitjançant PayPal. La factura serà expedida el dia de la entrega total del producte o uns dies més tard (com a màxim). Si el/la client/a necessita la factura abans, es pot posar en contacte amb Naturanna s’atendrà la petició en la major brevetat possible.
El/la client/a rebrà la factura a través del correu electrònic facilitat al compte d’usuari de la botiga. Si es volgués rebre la factura impresa en paper caldria notificar-ho per correu electrònic a hfouybpubhb`98, i en pocs dies serà remesa per correu ordinari.
Si després de la resolució del contracte es constata que està en risc el compliment del pagament, Naturanna pot exigir un pagament anticipat, retenir articles encara no enviats o suspendre l’elaboració de la comanda. Aquests drets corresponen també a Naturanna en cas de que el/la client/a es retardi en el pagament.
En cas de demora en el pagament, sobre l’import pendent, Naturanna tindrà dret a aplicar l’Interès de demora aplicable a operacions comercials publicat cada any en la Llei de Pressupostos de l’Estat. L’anterior no afectarà al dret de Naturanna d’acreditar danys superiors per demora.
En cas de deute o de devolució del pagament, el/a client/a abonarà a Naturanna per les despeses bancàries que es generin per tal motiu.

Enviaments
L’àmbit territorial de les vendes a través de la Botiga és exclusivament per al territori d’Espanya peninsular, de manera que el servei d’entrega només serà per al territori esmentat.
El cost dels enviaments no està inclòs en el preu dels Productes. En el moment d’adquisició del Producte, l’Usuari/a serà informat/da del cost exacte d’enviament. L’enviament de la mercaderia tindrà el preu que marqui el sistema de compra, i per a enviaments superiors a compres de 35€ (sense IVA ni transport inclosos) el preu de l’enviament serà gratuït.
Interrupció del servei – tant per Naturanna com del transportista – tals com per exemple vaga, tancament patronal, o qualsevol altre cas de força major, autoritzen a la resolució del contracte, si al client no se li pot exigir un prolongat temps d’espera. En cas contrari, el termini d’entrega acordat es prolongarà mentre duri el retard. En aquests casos Naturanna no assumirà la responsabilitat.
El/la client/a que comunica el seu NIF o CIF autoritza de manera explícita que aquest NIF o CIF sigui utilitzat per a aquest i per a totes les posteriors comandes. Aquest NIF o CIF serà vàlid fins que, de manera escrita, devant del Contractant, s’indiqui el contrari.
Els dies festius legals en el lloc de recepció o producció afectaran als terminis d’entrega i de producció i provocaran, en ocasions, retards en els subministraments. Els terminis indicats en el marc de la comanda de Naturanna són terminis de producció i no d’enviament. El temps indicat de l’enviament és aproximat, sempre que no s’hagi acordat el contrari. Conten com a dies de treball els dies laborables de dilluns a divendres.

Devolucions i reclamacions
Volem que quedis completament satisfet/a amb cada compra que realitzis. Per a això, disposes de dues possibilitats diferents de desistiment de la teva compra:
– Cancel·lació de la compra. Si et penedeixes de la teva compra, contacta amb Naturanna durant les 6 hores següents per cancel·lar-la i evitar l’enviament.
– Substitució del producte si:
1. el producte rebut no correspon amb el que s’havia demanat
2. el producte està en mal estat
3. el producte està deteriorat a causa del transport
Si per un d’aquests motius no quedes satisfet/a amb la teva comanda, tens un termini de 7 dies hàbils, a contar des de la data d’entrega de la comanda, per a retornar-lo. (Segons art. 44 de la Llei 7/1996, de 15 de gener de Ordenació del Comerç Minorista modificada per la Llei 47/2002, de 19 de desembre.).
En el cas de que només una part de l’article enviat resultés defectuosa no donaria dreta a la reclamació de l’enviament complert.
En cas que hi hagués un error ocasionat per Naturanna, es fa únicament responsable d’una suma que no superi el valor de la comanda.
Els subministraments enviats a través del/a client/a o de tercers, no suposen cap obligació de verificació per part de Naturanna.

Renúncia del contracte
La cancel·lació d’una comanda és possible fins que la mercaderia s’ha entregat. Només és possible una cancel·lació exempta de despeses fins a l’enviament de la confirmació de l’encàrrec per correu electrònic. Després de l’enviament de la confirmació de l’encàrrec el/a sol·licitant de la comanda haurà d’indemnitzar Naturanna amb un import mínim de 20 euros fins a un import màxim del 20% sobre l’import cursat (si el 20% del import de venda no supera els 20 euros, es cobrarà el mínim igualment). A més es carregaran els serveis fins al moment prestats, en conseqüència, prèvia cancel·lació de la comanda per part del/a client/a, s’analitzaran els costos reals originats a Naturanna per a carregar realment els costos totals fins a la data de cancel·lació per part del/a client/a. Si un cop informat/da el/la client/a del cost de la cancel·lació, aquest/a decideix seguir amb la comanda sense cancel·lar-la, es farà sense cap càrrec.

Rescissió
Naturanna té dret a rescindir el contracte sense previ avís, sobretot si es dóna el cas d’insolvència respecte al patrimoni del/a client/a.

Raó social
Aquest lloc és un domini propietat d’Anna Bujarrabal Llopis, amb domicili social a Espanya, població de El Prat de Llobregat, al C/ Doctor Robert, 1, El Prat de Llobregat. NIF: 47727684Q.

Legislació aplicable i jurisdicció competent
Els assumptes relacionats amb la protecció o mal ús de materials, així com els relacionats amb l’accés o utilització d’aquest lloc, es regiran per les lleis espanyoles. El/la client/a es compromet a sotmetre’s als jutjats competents de Barcelona i accepta que la jurisdicció en aquests jutjats i tribunals és apropiada en tal acció legal o procediment.

Política de privacitat i seguretat
L’Usuari/a consenteix expressament la incorporació de nous serveis en la Web que Anna Bujarrabal pogués implantar en cada moment, així com a la modificació de les característiques, preus i altres condicions dels serveis ja existents.
Tota la informació que faciliti l’Usuari/a a través dels formularis de la Web haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’Usuari/a garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui.
En tot cas serà l’Usuari/a l’únic/a responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a Anna Bujarrabal o a tercers per la informació que faciliti.
De conformitat amb l’establert en la LOPD (Lley orgànica de protecció de dades) s’informa que totes les dades personals que l’usuari/a faciliti a través d’aquest lloc Web seran incorporats i tractats en els fitxers titularitat d’Anna Bujarrabal.
L’usuari/a presta el seu consentiment exprés i inequívoc per al tractament de les dades recollides amb la finalitat prevista en el paràgraf anterior. Així mateix autoritza a Anna Bujarrabal a comunicar les dades d’entrega a les empreses de missatgeria amb les que treballa per a poder enviar-li els productes sol·licitats.
L’usuari/a pot exercir el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la LOPD, mitjançant una comunicació escrita a Anna Bujarrabal per correu electrònic dirigit a garbyeznryjxmg s.

Declinació de responsabilitat
Aquest lloc web és propietat i està administrat per Naturanna, d’Anna Bujarrabal. Els recursos (artícles, receptes, etc…) d’aquest lloc web s’ofereixen únicament amb finalitats informatives i il·lustratives.
Encara que Naturanna realitza tot esforç possible per assegurar que tota la informació continguda en aquest lloc web és correcta, actualitzada i no conté errors, no pot garantir que estarà lliure d’errors o omissions, i per tant no accepta responsabilitats per cap error o omissió.
Tot el material que s’ofereix en aquest lloc web està actualitzat fins a la data especificada en cada recurs. Tot i així, és possible que algunes coses hagin canviat des d’aquella data. Has de verificar amb Naturanna que la informació és precisa abans d’actuar sobre ella.
A més, Naturanna no acceptarà responsabilitats per qualsevol acció que puguis prendre com a resultat de fiar-te de la informació oferida en aquest lloc web, ni per qualsevol pèrdua, dany, despesa, cost o desemborsament incorregut o sofert de la forma que fos o per la persona que fos, tan directa com indirectament per tu o per qualsevol tercera part que actui en el teu nom i representació com a resultat d’haver pres aquella acció.
Ets l’únic responsable de decidir si algun dels recursos de Naturanna és adecuat per a la seva finalitat.
Aquest lloc web inclou enllaços a altres llocs web externs. Aquests enllaços s’ofereixen a fi d’ajudar-te a trobar més informació de forma ràpida i fàcil. Naturanna no és responsable del contingut d’aquests llocs web.

Subscripció al Newsletter de Naturanna
Les teves dades seran incloses en un fitxer automatitzat que gestiona Naturanna a través de la web www.mailchimp.com, però la titularitat del qual depèn de l’empresa The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp. Amb l’acceptació a aquesta subscripció, dónes el teu consentiment per a que les teves dades puguin ser utilitzades amb la finalitat de l’enviament d’informació comercial sobre productes i serveis i declares estar informat/da sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que podràs exercir a través de l’enllaç que la pròpia plataforma et facilitarà a través del correu electrònic personal indicat. En qualsevol cas, pots donar-se de baixa d’aquest fitxer enviant un correu a dxjhn kcvkuzsg zxyk acreditant la teva identitat i exposant el teu desig de desinscribir-te del fitxer mencionat.

Febrer 2017